Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Sklepdlawysokich.pl obowiązujący
od dnia 25 maja 2018 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE


Administrator – Sklepdlawysokich.pl dalej  Sklepdlawysokich.pl  jest prowadzony przez RED M Mateusz Rędzia, z siedzibą w Szczecinie (71-245), przy ul. Władysława Szafera 164. lok. 5, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8212491113, Regon 141777529,
email: sklepdlawysokich@gmail.com, telefon: 602760286 (koszt połączeń wg operatora), kontakt telefoniczny możliwy jest w dni powszednie od 9.00 do 16.00

Sklep – prowadzona przez Administratora platforma teleinformatyczna, umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z towarami oferowanymi przez Administratora, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,II. WYMAGANIA TECHNICZNE


2.1. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML oraz łącze internetowe.
2.2. Użytkownik może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Sklepu nie wiąże się po stronie użytkownika z dodatkowymi opłatami po stronie Sklepu.


III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


3.1. W ramach prowadzonego Sklepu, Administrator oferuje sprzedaż Towarów Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.
3.2. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i płacę”. Złożenia zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Administrator.
3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
3.6. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
3.7. Realizacja zamówienia dla Towarów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
3.8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, ponieważ administrator jest zwolniony z podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, dokonując wcześniej wyboru formy przesyłki lub dostawy.
3.9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3.10. Dla towarów, które znajdują się na stanie magazynowym maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Użytkownika, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 4 tygodni. Każdorazowo Użytkownik będzie informowany na karcie produktu (przed złożeniem zamówienia) o czasie dostępności oraz realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (do 10 dni). Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na specjalne życzenie Kupującego istnieje możliwość kilkukrotnej wysyłki aktualnie dostępnych elementów.
3.11. W przypadku wysyłki towarów firmą kurierską lub spedycyjną Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania/wysyłki towaru do Klienta. Użytkownik przed złożeniem zamówienia będzie mógł dokonać właściwej formy dostawy jak również zapoznać się z jej kosztami. Łączna cena przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty obejmuje wszystkie koszty, którymi będzie obciążony Konsument w związku z realizacją umowy.
3.12. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za transport, lub wprowadzić specjalne (lepsze) warunki umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
3.13. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem  lub fakturą.
3.14. Płatność za zamówiony towar może nastąpić na konto Administratora, gotówką przy odbiorze, za pobraniem, lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych "Przelewy24".


IV. REKLAMACJE


4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną (sklepdlawysokich@gmail.com), telefoniczną (604-210-122) lub też listownie na adres:
RED M Mateusz Rędzia, ul. Władysława Szafera 164/5, 71-245 Szczecin
z dopiskiem „reklamacja”

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz oświadczenie o którym mowa w pkt … Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Sklepu. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.


V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


5.1. Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.
5.2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: sklepdlawysokich@gmail.com, osobiście lub listownie na adres:
RED M Mateusz Rędzia, ul. Władysława Szafera 164/5, 71-245 Szczecin
z dopiskiem „zwrot”

5.3. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Administrator nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VI. DANE OSOBOWE


6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
6.3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji) . Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
6.4. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
6.5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.
6.6. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.
7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w RED M Mateusz Rędzia zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO

1.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są przekazane dane osobowe, jest RED M Mateusz Rędzia z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Szafera 164/5.

sklep detaliczny z odzieżą operujący witrynami: www.sklepdlawysokich.pl, www.ubraniadlawysokich.pl

2.

Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

3.

Przetwarzanie danych osobowych w RED M Mateusz Rędzia jest niezbędne do:

· realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;

· zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;

· obsługi reklamacji i zwrotów;

· obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;

 ·kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;

4.

Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:

· prowadzenia działań marketingowych, głównie marketingu bezpośredniego;

· zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej;

· zapewnienia obsługi usług płatniczych;

· zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;

· windykacji należności;

· prowadzenia analiz statystycznych;

· przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

 

 

5.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

6.

Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

· w przypadku klienta detalicznego

 –adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;

· w przypadku klienta firmowego

–adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego.

7.

Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

8.

RED M Mateusz Rędzia może wymagać podania innych danych, jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.

RED M Mateusz Rędzia gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te mogą być wykorzystane, gdy:

· dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez RED M Mateusz Rędzia;

· cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych;

· zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;

· dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

10.

W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.

Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

· przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

· dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

12.

Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług

–głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.

13.

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia, aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

· dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

· zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

· maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

14.

Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

15.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym RED M Mateusz Rędzia zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia

kontroli przez organy publiczne.

16.

RED M Mateusz Rędzia dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych RED M Mateusz Rędzia w osobie:

Właściciel– Mateusz Rędzia

------------

Załączniki:

formularz zwrotu towaru.pdf